پلیس تحقیقاتی در مورد مجموعه ای از تخریب خودروها، گرافیتی در دومینیون هیلز

کسی که از طریق حداقل پنج ماشین پارک شده در محله Dominion Hills در طول تعطیلات آخر هفته مجروح شده است.

وسایل نقلیه در کنار 900 و 1000 بلوک N. مدیسون خیابان، چند بلوک دور از مک کینلی مدرسه ابتدایی پارک شدند.

گزارش شده است که تنها تغییر چهره به سرقت رفته است، اگر چه یکی از وسایل نقلیه – یک کامیون – نیز اسپری نقاشی شده است. پلیس رنگ اسپری را به عنوان “نقاشی های ادعایی” ادعا کرد؛ چندین نفر از نوازندگان به ARLnow می گویند که “گرافیتی” باند “MS-13” بود، هرچند که رسما تایید نشد.

بیشتر از اداره پلیس شهرستان آرلینگتون گزارش جرائم:

تخریب املاک، 2019-06160101، 1000 بلوک خیابان مدیسون نیویورک. در حدود ساعت 9 صبح روز 16 ژوئن پلیس به گزارش تخریب اموال فرستاده شد. پس از ورود، تعیین شد که کامیون قربانی توسط رنگ اسپری تخریب شده و تغییر از داخل وسیله نقلیه گرفته شده است. هیچ توضیحی مشکوک وجود ندارد تحقیق در حال انجام است

Larceny از Auto، 2019-06174001، 1000 بلوک N. Madison Street. بین 2:00 صبح تا 4:00 صبح روز 15 ژوئن، یک مظنون ناشناخته وارد یک وسیله نقلیه شد و تغییرات را به سرقت برد.

Larceny از خودرو، 2019-06174010، 900 بلوک خیابان مدیسون N. بین 11:00 و 15 ژوئن و 9:30 صبح در 16 ژوئن، صاحب ماشین خود را باز کرد و یک مظنون ناشناخته از طریق آن سرازیر شد. چیزی به سرقت رفته گزارش نشد.

Vehicle Tampering، 2019-06174013، 900 بلوک خیابان مدیسون نیویورک. بین ساعت 11:35 بعد از ظهر در 15 ژوئن و 9:35 بعد از ظهر در 16 ژوئن، دو وسیله نقلیه از طریق رفته بودند. چیزی به سرقت رفته گزارش نشد.

“به نظر می رسد اکثر وسایل نقلیه قفل شده اند،” اشلی Savage سخنگوی ACPD، که برخی از نکات پیشگیری از سرقت ارائه داد. “ساکنان یادآوری می شود که وسایل نقلیه خود را قفل کرده، اشیاء ارزشمند را حذف کرده و فعالیت های مشکوک را مانند افرادی که دستگیر می شوند، با تماس با مرکز ارتباطات اضطراری در شماره 703-558-2222 گزارش دهند.”

 

٪ item item_read_more_button ٪٪