سام آلتمن از اولین برنامه دوستیابی Curtn از اولین فیلمبرداری پشتیبانی کرد


Translating…

 

Read More